ЕРАЗМУС+ ПРОЈЕКАТ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Category : ерасмус

УЈЕДИЊЕНИ У ЗНАЊУ 

                             Стратешки општи циљ развоја наше школе је стварање школе по мери ученика. Школа има преко 80 година искуства у раду као средња стручна школа, а запослени у школи имају добре квалификације, јаку жељу за стручним усавршавањем и преношењем стручних знања и посвећени су послу.

                             Прехрамбено-хемијска школа учествовала је у више градских, регионалних и републичких пројеката. Успешно сарађује са свим релевантним установама, као што су: Локална самоуправа, Привредна комора, Министарство просвете , Заједнице средњих стручних школа у Србији и социјални партнери (51 производно предузеће у којима ученици обављају праксу). Имамо искуство у међународним пројектима : ЦАРДСЕко школа, Једнаке шансе у образовању.

                             Пројекат предвиђа мобилност Директора школе, организатора практичне наставе, једног наставника ужестручних предмета и  групе од седам ученика током две недеље у партнерској школи Професионална гимназија за хемијске и прехрамбене технологије (https://pghht.weebly.com) у граду Пазарџику у Бугарској. Мобилност ће бити обављена у периоду од 08 – 21. 03. 2020. Сама мобилност захтева опсежан припремни период, а након мобилности следи објављивање и вредновање резултата пројекта кроз низ завршних активности. Сви трошкови учесника мобилности у вези са пројектом у потпуности су покривени средствима која обезбеђује Еразмус+ програм Европске уније.

                             Области рада Школе које би требало унапредити кроз пројекат су:

– европска димензија школе;

 

– побољшање језичких компетенција ученика, упознавање ученика са другим културама и европским  

  моделима практичне наставе;

 

– приближавање руковођења и управљања школом европским стандардима;

 

– приближавање организације практичне наставе и извођења практичне наставе европским моделима.

 

                             Од стране ученика  планирамо мобилност најмање једног ученика из сваког образовног профила Школе, а укупно седморо .Током мобилности ученици ће обављати практичну наставу из области Технологије целулозе, Технологије фармацеутско-козметичких производа, Контроле квалитета хране и Производње хлеба и других тестенина, а у индустријским погонима и радионицама и другим просторијама партнерске школе. Ученици ће стечена знања и искуства кроз пројекат уградити у свој професионални развој, у даље активности Ученичког парламента, а биће мотивисани да подстакну другове, ученике Школе, да и сами учествују у следећим циклусима мобилности, као и да  преносе искуства и знања стечена при практичној настави, а која је у складу са европским стандардима. За ученике ће од великог значаја бити упознавање новог  језика и културе, као и индустријских  потенцијала и могућности запошљавања у земљама Европске уније.

                             Од стране особља Школе, планирамо мобилност Директора школе, организатора практичне наставе и наставника стручних предмета. Директор и организатор практичне наставе су једине особе са наведеним функцијама међу особљем, тако да не подлежу селекцији, а предложени су за мобилност због стратешког значаја њихових функција за даљи развој Школе, како у државним, тако и ширим оквирима (унапређење управљања школом, додатно приближавање практичне наставе европским стандардима дуалног образовања, унапређење и даљи развој низа компетенција ученика кроз активности практичне наставе). Директор школе ће током мобилности посматрати и анализирати праћење рада стручних органа Школе и план стручног усавршавања запослених, као  и праћење реализације плана стручног усавршавања. Описане активности имају за циљ да приближе руковођење и управљање Школом европским стандардима. Организатор практичне наставе ће током мобилности упознати начин рада појединаца  или служби ангажованих на организацији практичне наставе, посебно изван Школе  али и у школским просторијама и радионицама, са посебним нагласком на проналажење  нових социјалних партнера и одржавање и квалитативно  побољшање  сарадње са постојећим социјалним партнерима. Циљ наведених  активности је  приближавање  организације  практичне наставе европским моделима и стандардима. Наставник стручних предмета ће током мобилности упознати и пратити начин извођења практичне наставе у погонима социјалних партнера и у просторијама партнерске школе, са посебним освртом на методе рада које се могу сматрати иновативним. Описане активности треба да омогуће  даљи развој професионалних способности наставника на пољу практичне наставе, а кроз пренос искуства осталим члановима колектива,  свакако и даље подизање нивоа квалитета практичне наставе у нашој школи.

                             Све наведене активности ће донети нова знања и искуства  ученицима и запосленим. Тако ће се кроз трансфер знања у Прехрамбено-хемијској школи обезбедити унапређивање  квалитета наставе, управљање  Школом и сарадње са социјалним партнерима. Тежимо остваривању стратешког циља –  школе по мери ученика , а  који су спремни и  за укључивање у производни процес и за самозапошљавање. Планирамо дугорочну међународну сарадњу кроз размену наставника, ненаставног особља и ученика са партнерским школама, институцијама, компанијама и малим предузећима. Наведене активности ће омогућити остваривање мисије  и визије Прехрамбено-хемијске школе.

                                Посебна радна група комисије за спровођење пројекта, Уједињени у знању, предвидела је процедуру и критеријуме  за избор ученика и једног наставника, који ће учествовати у мобилности. Процедура ће бити спроведена  у планираним  роковима и у складу са предвиђеним критеријумима, а уз асистенцију одељењских старешина и осталих чланова комисије за спровођење пројекта. Детаљи процедуре и критеријуме за избор учесника мобилности биће објављени у интерним конкурсима Школе.

                                Свим учесницима мобилности биће обезбеђен низ припремних активности, почев  од интеркултуралних припрема кроз јавне часове, а које ће реализовати наставници историје уз  асистенцију учесника мобилности, преко лингвистичких припрема из бугарског језика обављених у виду интернет курса, а  у трајању од најмање пет часова током седмице, сваког радног дана најмање један час, узевши у обзир блискост два језика. Интернет страница за лингвистичку припрему налази се на адреси http://www.goethe-verlag.com/book2/SR/SRBG/SRBG002.HTM.

                                Евентуални ризици у путу и током боравка биће покривени  међународним путним осигурањем. Алтернативни превоз за случај квара примарног превозног средства биће обезбеђен од стране контакт особе школе која прима мобилност. Током пута ће  се комуникација  на релацији особа за контакт школе, а  која прима мобилност,  и особља на мобилности обављати путем Вибера. Превенције ризика у самом месту мобилности обављаће се на основу препорука и сугестија локалне особе за подршку у ваннаставним активностима. Контакти на дневном нивоу између две особе за контакт омогућиће реалну процену општег нивоа припремљености за мобилност. Школа домаћин ће према свом плану организовати боравак учесника мобилности и припремити своје  ученике и наставнике за предвиђену сарадњу  ради остваривања циљева пројекта.

                                Циљну групу пројектних активности пре свега чине остали ученици и особље наше школе, којима је неопходно пренети искуства и знања стечена током мобилности. Изван наше организације су циљна група ученика, наставника и директора школа  у региону, као  и социјални партнери школе. У циљу дељења стечених искустава и представљања другачијих модела рада школа, предвиђамо најмање једну презентацију пројектних активности и резултата за све заинтересоване школе у Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, у Нишу и Пазарџику. По потреби, реализоваће се и додатне презентације. Предвиђамо најмање један јавни час у просторијама Школе за заинтересоване социјалне партнере у вези са пројектним активностима, а по потреби и више.Такође, презентације пројектних активности биће објављене и на сајтовима партнерских школа и тако доступне широј  јавности. Те презентације, у циљу промоције школа, биће прослеђене на адресе електронске поште свих тренутних и потенцијалних социјалних партнера двеју школа. Наведене активности дисеминације одвијаће се током априла, маја и јуна 2020. године. У дисеминационој  фази пројекта биће употребљена и платформа eTwinning за представљање детаља пројекта просветној јавности. На тај начин ће бити омогућена размена искустава и утисака  са ширим кругом просветних радника. Осим представљања детаља пројекта, особе задужене за контакт испред двеју школа, започеће на својим еTwinning налозима, између осталог,  и дискусију на тему нових идеја за следеће циклусе мобилности.

 

 


Реч директора

Уместо да будете само добри, потрудите се да створите стање које омогућава доброту.“ Бертолд Брехт

Људски је имати жељу да у послу који обављате постигнете добре резултате тако што ћете дати свој максимум. Срећа је када сарадници и колеге имају исте жеље. Када такве вредности препознате код ученика – не постоји недостижан циљ!

ОПШИРНИЈЕ